Ειδική Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

των μελών του δικτύου πρακτόρων και του προσωπικού τους στο πλαίσιο λειτουργίας της πλατφόρμας εκπαίδευσης ACS Academy

 

Εισαγωγή

 

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την ACS ΜΑΕΕ (εφεξής ΕΤΑΙΡΕΙΑ), με έδρα το Αιγάλεω, Πέτρου Ράλλη 36-38 και ΑΦΜ 094360202, email: info@acscourier.gr, τηλ.: 2115005000, website: www.acscourier.net όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η προστασία των προσωπικών δεδομένων γενικά και ειδικότερα του δικτύου πρακτόρων και του προσωπικού τους έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας - Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

 

Η Εταιρεία ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης πρακτορείας με το δίκτυο πρακτόρων της, ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας και προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των μελών του δικτύου πρακτόρων και του προσωπικού τους σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

 

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το τμήμα προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο email: dataprotection@acscourier.gr ή απευθείας με την Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO)  στο email: dpo@acscourier.gr, τηλέφωνο 211-9994480.

 

Ποιοι είναι ο σκοποί και οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας και πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

 

Η Εταιρεία στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης πρακτορείας με το δίκτυο πρακτόρων της και προς εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης που προβλέπεται σε αυτή παρέχει εκπαίδευση στο δίκτυο συνεργαζόμενων πρακτορείων και στο προσωπικό τους επί των αντικειμένων που προβλέπονται στη σύμβαση πρακτορείας με σκοπό την συνεπή εκτέλεση της σύμβασης, την παροχή οδηγιών σχετικά με τις διαδικασίες λειτουργίας της εταιρείας, τον τρόπο διαχείρισης των αντικειμένων και παροχής των υπηρεσιών της σύμβασης, την πληρέστερη κατανόηση των συμβατικών όρων και υποχρεώσεων, τη συνεπή ανταπόκριση στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών .

 

Η παροχή της εκπαίδευσης πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας εκπαίδευσης ACS Academy η πρόσβαση στην οποία καθίσταται εφικτή μέσω της εγγραφής των εκπαιδευομένων σε αυτή και της συνακόλουθης δημιουργίας λογαριασμού χρήστη.

Για την εγγραφή σας στην εκπαιδευτική πλατφόρμα και τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη  θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία μας έχετε δηλώσει στο πλαίσιο της συνεργασίας μας είτε απ’ ευθείας (εφόσον είστε ο ίδιος συνεργαζόμενος πράκτορας), είτε μέσω του μέλους δικτύου συνεργαζόμενων πρακτόρων στον οποίο εργάζεστε, και συγκεκριμένα (όνομα χρήστη (username), κωδικός καταστήματος δικτύου συνεργασίας εκπαιδευομένου, κωδικός θέσης εργασίας στο κατάστημα, ψευδωνυμοποιημένα στοιχεία ταυτοποίησής εκπαιδευομένου – Ονοματεπώνυμο και ΑΜΚΑ[KS1] [ΠΔ2] [KS3] , e-mail επικοινωνίας).

 

 

 

Θα επεξεργαστούμε τα προαναφερόμενα προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα εκπαίδευσης, να λαμβάνεται μέρος στις παρεχόμενες εκπαιδεύσεις, να ενημερώνεστε για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας, να λαμβάνεται υπενθυμίσεις για τη συμμετοχή σας σε εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και για τη διαχείριση των αντικειμένων εκπαίδευσης που θα παρέχονται μέσω της πλατφόρμας.[KS4] [ΠΔ5] 

 

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα απολύτως απαραίτητα για την παροχή της εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας και τη διαχείριση αυτής.

 

Νόμιμος λόγος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί η εκτέλεση της σύμβασης πρακτορείας και η εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων εκπαίδευσης επί των αντικειμένων που αφορούν στην βέλτιστη εκπλήρωση και παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται σε αυτή.

 

Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων εκτός εταιρίας

 

Η Εταιρεία διαβιβάζει νομίμως τα προαναφερόμενα προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευομένων σε συνεργαζόμενη εταιρεία παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και διαχείρισης της πλατφόρμας εκπαίδευσης για την επίτευξη των προαναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας και σύμφωνα με τους νόμιμους λόγους που εκτέθηκαν ανωτέρω. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με την συνεργαζόμενη εταιρεία, στην οποία αναθέτει την επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό της, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.[KS6] [ΠΔ7] 

 

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

 

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε για τους προαναφερόμενους σκοπούς είναι 12 μήνες από την λήξη της συνεργασίας κατά την οποία ο λογαριασμός απενεργοποιείται, πλην όμως διατηρούνται στα συστήματα μας τα δεδομένα των εκπαιδεύσεων για το ανωτέρω χρονικό διάστημα[AE8] [ΠΔ9] .

 

 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

 

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, ωστόσο το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς που προβλέπονται από τη νομοθεσία ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

 

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις που θέτει το κανονιστικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων.

 

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα στο πλαίσιο εκτέλεσης σχετικής σύμβασης.


Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: dataprotection@acscourier.gr. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) email: dpo@acscourier.gr.

 

Δικαίωμα Καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.


 [KS1]Παρακαλώ για τον έλεγχό σας επί των αναφερόμενων προσωπικών δεδομένων.

 [ΠΔ2]Τα στοιχεία χρηστών είναι :

Username Χρήστη

Κωδικός καταστήματος

ΑΜΚΑ (ψευδωνυμοποιημένο)

Θέση του υπαλλήλου στο κατάστημα

Mail επικοινωνίας

Ονοματεπώνυμο (ψευδωνυμοποιημένο)

 

 [KS3]Παρακαλώ για τον έλεγχό σας με ενσωματωμένες τις αλλαγές.

 [KS4]Παρακαλώ για τον έλεγχό σας επί των αναφερόμενων σκοπών.

 [ΠΔ5]Συμφωνώ με τη περιγραφή

 [KS6]Παρακαλώ να επιβεβαιωθεί ότι δεν προκύπτουν διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες (εκτός Ευρώπης).

 [ΠΔ7]Επιβεβαιώνω ότι δεν προωθούνται προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες (Εκτός Ευρώπης)

 [AE8]Παρακαλώ να ελεγχθεί

 [ΠΔ9]Συμφωνούμε με το χρονικό όριο αποθήκευσης των δεδομένων για 12 μήνες έπειτα από τη λήξη συνεργασίας με το χρήστη.